Zaproszenie do składania ofert

Hotel Silvia Ernest Majnusz zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę telewizorów hotelowych, suszarek i sejfów do hotelu Silvia dla Projektu pn. „Stworzenie nowej oferty noclegowej „Bezpieczny pobyt””, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zlecenia jest zakup i dostawa:
   1. Telewizor – 13 sztuk. Specyfikacja techniczna:
    • telewizor hotelowy LED 49” (typu smart TV)
    • funkcje Smart: przeglądarka internetowa, aplikacje, funkcje dla gości
    • rozdzielczość: 3840 x 2160
    • format wyświetlacza: 4K
    • łączność: Wi-Fi, LAN, Bluetooth
    • hotelowe rozwiązania (ustawianie kanałów, limity głośności)
   2. Sejf – 13 sztuk. Specyfikacja techniczna:
    • sejf hotelowy z zamkiem elektronicznym na laptopa 17″
    • zamek elektroniczny z klawiaturą na dowolnie wybrany kod z 3-6 cyfr.
    • możliwość otwarcia awaryjnego
    • oświetlenie wnętrza
    • drzwi otwierane prawostronnie lub lewostronnie – ustalenie podziału drzwi na etapie realizacji zamówienia,
   3. Suszarka hotelowa – 13 sztuk. Specyfikacja techniczna:
    • moc 1600W. Napięcie zasilania: 220 – 240 V.
    • sposób uruchamiania: włącznik dotykowy w słuchawce suszarki.
    • rodzaj montażu: Naścienny.
    • przełącznik kontroli przepływu powietrza oraz przełącznik regulacji temperatury powietrza.
    • kolor czarny.
  2. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się dostarczyć sprzęt o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartych w niniejszym zapytaniu lub lepszych w szczególności w przypadku zaoferowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  4. Wymagana minimalna gwarancja wynosząca 24 miesięcy miesiące na przedmiot zamówienia
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci, którzy:
   Są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. WARUNKI FINANSOWE
  1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o podanie cen jednostkowych do każdej pozycji.
  2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenia ryczałtowe.
  3. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.
  4. Podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru końcowego.
  5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 5. OCENA OFERT
  1. Kryterium wyboru oferty będzie wyłącznie cena (100%).
  2. Punktacja ofertom zostanie przyznana wg wzoru: najniższa cena / cena oferty badanej x 100.
  3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która nie będzie podlegała odrzuceniu.
  4. W przypadku, gdy którakolwiek z ofert będzie wymagała wyjaśnień lub uzupełnień lub jeśli konieczne będzie skorygowanie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek w treści oferty, Zamawiający może z własnej inicjatywy skontaktować się z Wykonawcą, jednak kontakty te nie mogą spowodować istotnych zmian w warunkach oferty oraz nie mogą prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.
 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym lub własnym druku, w którym zostaną zawarte wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty w wersji papierowej bądź mailowej na adres: krzysztof.majnusz@hotelsilvia.pl tudzież należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 25. 02. 2022 r. do godziny 15:00. Oferty dostarczone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wykonawcy mogą zadawać pytania dotyczące zamówienia drogą mailową na adres majnusz@hotelsilvia.pl, jednak nie później niż do dnia 22.02.2022r.
  2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
  3. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Formularze do pobrania

Formularz oferty AGD do pokoi hotelowych

Formularz oferty AGD do pokoi hotelowych

Zaproszenie do składania ofert AGD do pokoi hotelowych